Get Adobe Flash player

งานประกันคุณภาพ


ลิงค์ภายนอก
มาตรฐานการประกันคุณภาพส่วนบุคคล

มาตรฐานการศึกษาของบุคคล : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

พ.ศ. ๒๕๕๖

จำนวน  ๕  มาตรฐาน  ๓๐ ตัวบ่งชี้

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่  ๑ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน

 

๑.๑

ร้อยละของการพัฒนารายวิชา

 

 

๑.๒

ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการรายวิชา  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ ๓

 

 

๑.๓

ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการรายวิชา  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ ๓

 

๑.๔

ร้อยละของรายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียน

การสอน  

 

 

๑.๕

ร้อยละของรายวิชาที่มีการบันทึกหลังการสอน/บันทึกการพัฒนาผู้เรียน

 

 

๑.๖

ระดับคุณภาพในการพัฒนาการเรียนการสอนจากผลการสอน/การนิเทศ

 

 

๑.๗

ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

 

 

๑.๘

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ

- เฉพาะครูภาษาอังกฤษ

 

๑.๙

ระดับคุณภาพในการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ของครู

 

 

๑.๑๐

ระดับคุณภาพของการใช้วัสดุฝึก อุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียน

 

 

๑.๑๑

ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

- เฉพาะครูที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการ

 

๑.๑๒

ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน

 

 


มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่  ๒ 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

๒.๑

ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

- เฉพาะครูที่ปรึกษา

 

๒.๒

ระดับคุณภาพในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

 

 

๒.๓

ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม

 

๒.๔

ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

๒.๕

ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

 

 

๒.๖

ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

๒.๗

ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านจิตบริการ

 

 

มาตรฐานที่  ๓ 

ด้านการพัฒนาตนเอง

 

๓.๑

จำนวนชั่วโมงที่ครูได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

 

๓.๒

ระดับคุณภาพที่ครูได้รับทุนการศึกษาทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูกับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานองค์กรภายนอก

 

 

๓.๓

ระดับคุณภาพที่ครูได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

 

๓.๔

ระดับคุณภาพที่ครูได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากภายในหรือภายนอกสถานศึกษา

 

 

๓.๕

ระดับคุณภาพที่ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

มาตรฐานที่  ๔ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน

 

๔.๑

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลทางการเรียนตามรายวิชา ๒.๐๐ ขึ้นไป

 

 

๔.๒

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ 

มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

 

๔.๓

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป

- เฉพาะครูที่ปรึกษา

๔.๔

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

- เฉพาะครูที่ปรึกษา

  ชั้นปีสุดท้าย

 

มาตรฐานที่  ๕ 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

๕.๑

ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน

 

 

๕.๒

ระดับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖