Get Adobe Flash player

งานประกันคุณภาพ


ลิงค์ภายนอก
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ฝ่่ายแผนงานและความร่วมมือ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ลำดับที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กิจกรรมการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจ                 ในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์          ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

¨   จัดประชุมความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรในสถานศึกษา

¨   จัดทำจุลสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ      การประกันคุณภาพแก่บุคลากรในสถานศึกษา

¨   จัดทำบอร์ดความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรในสถานศึกษา

¨   จัดทำเว๊บไซด์การดำเนินงานประกันคุณภาพ  เช่น

 โครงสร้างการบริหารงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

 โครงสร้างการบริหารงานประกัน

        คุณภาพภายในแผนกวิชา

 รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)

 อื่น ๆ

 ตัวชี้วัด     :   จำนวนวิธีการส่งเสริม 

                        สนับสนุนความรู้

-  เป้าหมาย  :   ไม่น้อยกว่า  3  วิธี

-  นางวัจนีย์  หมื่นจักร์

-  นางธนมญพฤทธิ์

    สุขธนานิภาสิริ

 

 

ลำดับที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กิจกรรมการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2

วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

 

¨   เสนอวิทยาลัย ฯแต่งตั้งคณะกรรมการ ด้านประกันคุณภาพ          

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน          

สถานศึกษา

 คณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพแผนกวิชา

 คณะกรรมการตรวจประเมิน            การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 คณะกรรมการตรวจประเมิน            การประกันคุณภาพแผนกวิชา

¨   จัดทำโครงสร้างการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

¨   จัดทำโครงสร้างการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก

¨   จัดทำโครงสร้างการดำเนินงานประกัน คุณภาพแผนกวิชา

¨   พัฒนากรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

-  ตัวชี้วัด     : ร้อยละของการปฏิบัติกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 เป้าหมาย  : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

-  นางวัจนีย์  หมื่นจักร

-  นางธนมญพฤทธิ์

    สุขธนานิภาสิริ

 

 

ลำดับที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กิจกรรมการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

 

 

¨   พัฒนากรอบการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

¨   พัฒนากรอบการประเมินการประกันคุณภาพแผนกวิชา

¨   พัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

¨   จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

¨   ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  อย่างน้อย            ภาคเรียนละ ครั้ง

¨   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ครั้ง

¨   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพแผนกวิชา อย่างน้อยภาคเรียนละ ครั้ง

¨   ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน          การประกันคุณภาพฯ  อย่างน้อย                   ภาคเรียนละ ครั้ง

 

 

 

 

ลำดับที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กิจกรรมการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

3

ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา          และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา รวมทั้ง

สถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงาน   ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

¨   จัดทำแผนงานการประสานกับ ฝ่าย  แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก

¨   จัดทำหนังสือราชการหรือบันทึกข้อความเพื่ออนุญาตประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ

¨   ดำเนินการประสานการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ

¨   จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถานศึกษา ฉบับสมบูรณ์  พร้อมรายงานต่อสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ   สำนักงานการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ และสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

¨   จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถานศึกษา ฉบับจุลสาร พร้อมเผยแพร่ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานทั่วไป 

¨    จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)             ระดับแผนกวิชา

-  ตัวชี้วัด     :  จำนวนครั้งที่

                        ประสานงานกับ

                        หน่วยงานภายใน

                        และภายนอก             

-   เป้าหมาย  :  ไม่น้อยกว่า  5  ครั้ง

                       

-  นางวัจนีย์  หมื่นจักร์

 

 

ลำดับที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กิจกรรมการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4

ประสานงานกับสำนักงานรับรอง     มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชนในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษา

¨   ติดตามข่าวสารการประกันคุณภาพภายนอก

¨   เข้าร่วมประชุมด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงานต่าง ๆ

¨   จัดทำแฟ้มการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายนอก

¨   เตรียมรับการประเมินภายนอก รอบที่ 3  ปีการศึกษา  2553

-   ตัวชี้วัด     :   จำนวนครั้งที่ประสานและร่วมประชุมด้านการประกันคุณภาพ        

-   เป้าหมาย  :   ไม่น้อยกว่า 2  ครั้ง

                       

-  นางวัจนีย์  หมื่นจักร์

 

5

ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก             สถานศึกษา

¨      ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

¨      รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม

-   ตัวชี้วัด     :   จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                       

-   เป้าหมาย  :   ไม่น้อยกว่า 10  ครั้ง                       

-  นางวัจนีย์  หมื่นจักร์

 

 

6

จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

¨   วิเคราะห์ภารงานและจัดทำปฏิทิน          การปฏิบัติงานฉบับร่าง

¨   ประชุมบุคลากรงานประกันคุณภาพฯเพื่อพิจารณาปฏิทินการปฏิบัติงาน

¨   จัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุญาต/  อนุมัติ และรายงานผลดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ โดยเสนองานผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

-  ตัวชี้วัด     : ร้อยละของการปฏิบัติ   กิจกรรมตามลำดับชั้น                      

 เป้าหมาย  : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

-  นางวัจนีย์  หมื่นจักร์

-  นางธนมญพฤทธิ์

    สุขธนานิภาสิริ

 

 


ลำดับที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กิจกรรมการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

7

ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

¨   จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์

¨   ใช้งานอย่างระมัดระวังและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

¨   จัดเก็บในที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย

¨   ดำเนินการขออนุญาตซ่อมกรณีมีปัญหาในการใช้งาน

¨   ดำเนินการส่งคืนกรณีที่ใช้งานไม่ได้

-  ตัวชี้วัด     : ร้อยละของการปฏิบัติ   กิจกรรมการดูแลและ

                      รับผิดชอบทรัพย์สิน         ของสถานศึกษา

 เป้าหมาย  : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

-  นางวัจนีย์  หมื่นจักร์

-  นางธนมญพฤทธิ์

    สุขธนานิภาสิริ

 

 

8

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

¨   การกำกับติดตามความดีเด่นด้านความเก่ง  และความดีของวิทยาลัย ฯ  ครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนนักศึกษา

 วิทยาลัย ฯ มอบหมายและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรายงานผลความดีเด่นด้านความเก่ง  และความดีของวิทยาลัย ฯ  ครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนนักศึกษา

 จัดทำทะเบียนคุมการออกเกียรติบัตรของวิทยาลัย ฯ

 จัดทำศูนย์ข้อมูลความดีเด่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเอกสาร

 บริการข้อมูลความดีเด่นแก่ผู้สนใจ

-  ตัวชี้วัด     :   ความถูกต้องและทันสมัย

-   เป้าหมาย  :   ร้อยละ 100

 

                       

-  นางวัจนีย์  หมื่นจักร์

-  นางธนมญพฤทธิ์

    สุขธนานิภาสิริ