Get Adobe Flash player

งานประกันคุณภาพ


ลิงค์ภายนอก
นโยบายการประกันคุณภาพภายใน


          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    .. 2542    กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจน    เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   ตามหมวด 6 มาตรา 48

          ดังนั้น    เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   ..2542  สอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ตลอดจน การเปลี่ยนแปลงของสังคม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกจึงเห็นควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ การบริหารและการจัดการ โดยมีสาระสำคัญ  ดังนี้

1.           เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ฯ  อย่างต่อเนื่องและจริงจัง  ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน

2.   พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯโดยเน้นหลักการกระจายอำนาจให้ทุกหน่วยงานดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน  เพื่อให้ทุกส่วนในวิทยาลัย     มีส่วนร่วมรวมทีมงาน

3.            ส่งเสริมให้แต่ละแผนกวิชาและหน่วยงาน      จัดตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหน่วยงาน    โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก   เป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา และประสานงาน   เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา และหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.            การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ฯ     มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นคนเก่ง   คนดี  และคนมีสุข  โดยใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกอย่างคุ้มประโยชน์

5.            ส่งเสริมให้ชุมชนภายนอก    เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประเมินคุณภาพ  การศึกษา

6.            ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลข่าวและผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ฯ มาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก