Get Adobe Flash player

งานประกันคุณภาพ


ลิงค์ภายนอก
กรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานทะเบียน 

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานทะเบียน  หัวหน้าแผนกวิชา  และครูผู้สอน

 

 

มาตรฐานที่  1   

ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

คำอธิบาย

จำนวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

เทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน

จำแนกตามชั้นปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

* ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เฉลี่ยสะสมและการคำนวณร้อยละ ให้คิดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2

หรือสิ้นภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)

ประเด็นการพิจารณา

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบกับผู้เรียน

ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวม

ของสถานศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1.  หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียนในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ในแต่ละชั้นปี

     จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 เกี่ยวกับ

      1.1  ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด

      1.2  ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

      1.3  ข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคัน

      1.4  ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

2.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  เทียบกับผู้เรียน

     ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคันในระดับ ปวช. และ

     ระดับ ปวส. จำแนกตามชั้นปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ

     สถานศึกษา

3. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

-

ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

-

ร้อยละ 70.00-79.99 

=

4 คะแนน

ดี

 

-

ร้อยละ 60.00-69.99

=

3 คะแนน

พอใช้

 

-

ร้อยละ 50.00-59.99

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

-

ต่ำกว่าร้อยละ 50.00

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.2

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และงานโครงการพิเศษฯ 

 

 

มาตรฐานที่  1   

ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน

คำอธิบาย

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพองผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ

โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงานควรไม่น้อยกว่า 5  แห่ง และบุคคลในชุมชนควรไม่น้อยกว่า 5  คน มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างแครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างและ

นำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ

เพื่อเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นำข้อมูลมาวิเคราะห์

2.

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ 50.00 - 59.99

เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม

3.

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ 60.00 - 69.99

เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม

4.

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ 70.00 - 79.99

เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม

5.

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ 80.00  ขึ้นไป

เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. หลักฐานเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ

    โดยใช้แบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5  เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บ

    ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การนำข้อมูลมาวิเคราะห์

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงาน

    ที่มีต่อคุณภาพทั้ง  3 ด้านของผู้เรียน

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่ส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ

    ทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน

4. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงานและบุคคล

    ในชุมชนที่มีต่อคุณภาพทั้ง  3 ด้านของผู้เรียน

5. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

-2-

 

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) (3) (4) และ (5)

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) (3) และ (4)

=

4 คะแนน

ดี

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) และ (3)

=

3 คะแนน

พอใช้

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และ (2)

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานวัดผลและประเมินผล

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานวัดผลและประเมินผล หัวหน้าแผนกวิชาชีพ และผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย

 

 

 

มาตรฐานที่  1   

ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

 

คำอธิบาย

จำนวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรเทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา

ระดับ ปวช.

ประเมินทฤษฎี  20%  ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  ของคะแนนเต็ม

ประเมินปฏิบัติ  80%  ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  65  ของคะแนนเต็ม

รวม 100%  ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

ระดับ ปวส.

ประเมินทฤษฎี  40%  ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  65  ของคะแนนเต็ม

ประเมินปฏิบัติ  60%  ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  70  ของคะแนนเต็ม

รวม 100%  ต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

 

ประเด็นการพิจารณา

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. หลักฐานการกำหนดเครื่องมือประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมิน

    มาตรฐานวิชาชีพแต่ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน

2. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แต่ละประเภทวิชา

    สาขาวิชา สาขางาน

3. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ระดับชั้น ปวส.2 จำแนกตามประเภทวิชา

    สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ

    3.1 ข้อมูลผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

    3.2 ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินวิชาชีพ

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน-

    เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จำแนกตาม

    ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

5. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

 

-2-

 

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

-

ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

-

ร้อยละ 70.00-79.99 

=

4 คะแนน

ดี

 

-

ร้อยละ 60.00-69.99

=

3 คะแนน

พอใช้

 

-

ร้อยละ 50.00-59.99

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

-

ต่ำกว่าร้อยละ 50.00

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานวัดผลและประเมินผล 

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานวัดผลและประเมินผล  หัวหน้าแผนกวิชาชีพ ครูผู้สอน และ ผู้เรียน ปวช.3,ปวส.2

 

 

 

มาตรฐานที่  1   

ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

(V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

 

คำอธิบาย

จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3และ ปวส.2  ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จำแนก ตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชาสาขางาน

และภาพรวมของสถานศึกษา

 

ประเด็นการพิจารณา

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. หลักฐานด้านผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา

    สาขางานเกี่ยวกับ

    1.1 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

    1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบ

          ทางการศึกษา (องค์การมหาชน) (สทศ.)

    1.3 ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

          (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

     (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

    ในระดับ ปวช. และ ปวส. จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวม

     ของสถานศึกษา

3. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

 

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

 

-

ร้อยละ 65.00  ขึ้นไป

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

 

-

ร้อยละ 55.00-64.99 

=

4 คะแนน

ดี

 

 

-

ร้อยละ 45.00-54.99

=

3 คะแนน

พอใช้

 

 

-

ร้อยละ 35.00-44.99

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

 

-

ต่ำกว่าร้อยละ 35.00

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานวัดผลและประเมินผล 

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานวัดผลฯ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และ ครูผู้สอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

 

มาตรฐานที่  1   

ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

 

คำอธิบาย

จำนวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบจำแนกตามระดับชั้น

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

 

ประเด็นการพิจารณา

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เรียน

ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจารณาภาพรวมของสถานศึกษา

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา

    สาขางาน เกี่ยวกับ

    1.1 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

    1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบ

          ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

    1.3 ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

         (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

   (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เรียน

   ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ในระดับ ปวช. จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน

   และภาพรวมของสถานศึกษา

3. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

 

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

 

-

ร้อยละ 65.00  ขึ้นไป

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

 

-

ร้อยละ 55.00-64.99 

=

4 คะแนน

ดี

 

 

-

ร้อยละ 45.00-54.99

=

3 คะแนน

พอใช้

 

 

-

ร้อยละ 35.00-44.99

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

 

-

ต่ำกว่าร้อยละ 35.00

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.6

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานวัดผลและประเมินผล 

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานวัดผลฯ หัวหน้าแผนกวิชาชีพ และ ครูผู้สอน

 

 

 

มาตรฐานที่  1   

ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

 

คำอธิบาย

   จำนวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ-อาชีวศึกษารับรองเทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจำแนกตามระดับชั้นประเภทวิชาสาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

    การผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

ได้กำหนดไว้

 

ประเด็นการพิจารณา

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง เทียบกับผู้เรียน

ที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละชั้นปีจำแนกประเภทวิชา

    สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ

1.1          ข้อมูลผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

1.2          ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน

    เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จำแนกตาม

    ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

3. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

 

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

 

-

ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

 

-

ร้อยละ 70.00-79.99 

=

4 คะแนน

ดี

 

 

-

ร้อยละ 60.00-69.99

=

3 คะแนน

พอใช้

 

 

-

ร้อยละ 50.00-59.99

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

 

-

ต่ำกว่าร้อยละ 50.00

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.7

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานทะเบียน

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

หัวหน้าแผนกวิชา  และครูผู้สอน

 

 

 

มาตรฐานที่  1   

ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

 

คำอธิบาย

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นจำแนกตามวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

 

ประเด็นการพิจารณา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นโดยพิจารณา

จากภาพรวมของสถานศึกษา

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. หลักฐานด้านผู้เรียนแรกเข้าและผู้สำเร็จการศึกษาของรุ่นนั้นในระดับ ปวช. และระดับ

    ปวส. จำแนกตามวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ

    1.1 ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน หรือรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล

          เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว

    1.2 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา

           ตามหลักสูตร

    1.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น

    1.4 ข้อมูลของผู้ไม่สำเร็จการศึกษา พร้อมผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

           เช่น ลาออก เสียชีวิต พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เป็นต้น

2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นในระดับ

     ปวช. และระดับ ปวส. จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ

     สถานศึกษา

3. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

 

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

 

-

ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

 

-

ร้อยละ 70.00-79.99 

=

4 คะแนน

ดี

 

 

-

ร้อยละ 60.00-69.99

=

3 คะแนน

พอใช้

 

 

-

ร้อยละ 50.00-59.99

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

 

-

ต่ำกว่าร้อยละ 50.00

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

 

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.8

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานแนะแนวฯ หัวหน้าแผนกวิชาชีพ

ครูที่ปรึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา และ ผู้สำเร็จการศึกษา

 

มาตรฐานที่  1   

ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี

 

คำอธิบาย

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้งานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบร้อยละกับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา

 

ประเด็นการพิจารณา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบกับผู้สำเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละประเภทวิชา

    สาขาวิชา สาขางาน ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใน

    ปีการศึกษาที่ผ่านมา

2. ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ได้งานทำ

     ภายใน 1 ปี ในสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยข้อมูลของสถานประกอบการ   

     หน่วยงาน

3. ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่ประกอบ-

     อาชีพอิสระภายใน 1 ปี พร้อมข้อมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ

4. ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ศึกษาต่อ

    ภายใน 1 ปี พร้อมข้อมูลของสถานศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ

5. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน

    1 ปี เทียบกับผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ

     ภาพรวมของสถานศึกษา

6. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

 

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

 

-

ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

 

-

ร้อยละ 70.00-79.99 

=

4 คะแนน

ดี

 

 

-

ร้อยละ 60.00-69.99

=

3 คะแนน

พอใช้

 

 

-

ร้อยละ 50.00-59.99

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

 

-

ต่ำกว่าร้อยละ 50.00

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.9

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานแนะแนวฯ  หัวหน้าแผนกวิชาชีพ 

ครูที่ปรึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา และ

ผู้สำเร็จการศึกษา

 

 

มาตรฐานที่  1   

ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

 

คำอธิบาย

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาใน 3 ด้าน

คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงานหรือ กลุ่มสถานศึกษา หรือกลุ่มผู้รับบริการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวน

สถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาผู้รับบริการ มีการสร้างเครื่องมือประเมิน

ความพึงพอใจโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง

 

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ

เพื่อเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นำข้อมูลมาวิเคราะห์

 

 

2.

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ 50.00 - 59.99

เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม

 

 

3.

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ 60.00 - 69.99

เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม

 

 

4.

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ 70.00 - 79.99

เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม

 

 

5.

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ 80.00 ขึ้นไป

เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวม

 

-2-

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. หลักฐานเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ

    โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูลการเก็บ

    ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การนำข้อมูลมาวิเคราะห์

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าทำงาน

    ที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สำเร็จการศึกษา

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผู้สำเร็จการศึกษาต่อที่มีต่อคุณภาพ

    ทั้ง 3 ด้านของผู้สำเร็จการศึกษา

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จ

    การศึกษาที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สำเร็จการศึกษา

5. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5)

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4)

=

4 คะแนน

ดี

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3)

=

3 คะแนน

พอใช้

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2)

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน


กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานพัฒนาหลักสูตรฯ  หัวหน้าแผนกวิชา  และครูผู้สอน

 

 

 

มาตรฐานที่  2   

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

คำอธิบาย

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกำหนดรายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

 

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษามีการสำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร

 

 

2.

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

3.

สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร

 

 

4.

สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร

 

 

5.

สถานศึกษามีการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) (4)

 ไม่เกิน  3 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ  50  ของจำนวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา

2. รายงานการสำรวจความต้องการหรือความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

    รายวิชา

3. หลักฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

    หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

4. หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

5. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

6. หลักฐานที่สาขางานได้นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี

    ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

7. ร้อยละของสาขางานที่ได้นำหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี

    ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา

8. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

 

-2-

 

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) (3) (4) และ (5)

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) (3) และ (4)

=

4 คะแนน

ดี

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) และ (3)

=

3 คะแนน

พอใช้

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และ (2)

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน


กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานพัฒนาหลักสูตรฯ  หัวหน้าแผนกวิชา  และครูผู้สอน

 

 

 

มาตรฐานที่  2   

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

 

คำอธิบาย

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอน

ที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

 

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอน

ที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

 

 

2.

สถานศึกษามีครูที่ดำเนินการตาม (1)  ร้อยละ 50.00 - 59.99  ของจำนวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา

 

 

3.

สถานศึกษามีครูที่ดำเนินการตาม (1)  ร้อยละ 60.00 - 69.99 ของจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด

ในสถานศึกษา

 

 

4.

สถานศึกษามีครูที่ดำเนินการตาม (1)  ร้อยละ 70.00 - 79.99  ของจำนวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา

 

 

5.

สถานศึกษามีครูที่ดำเนินการตาม (1)  ร้อยละ 80.00  ขึ้นไป ของจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด

ในสถานศึกษา

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา

2. หลักฐานหรือคำสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน

3. แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลายหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ

    บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ

    เศรษฐกิจพอเพียงของครูแต่ละคนในรายวิชาที่สอน

4. ร้อยละของครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลายหลายที่มุ่งเน้น

    สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ

    อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับครูผู้สอน

    ทั้งหมดในสถานศึกษา

5. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน


-2-

 

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5)

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4)

=

4 คะแนน

ดี

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3)

=

3 คะแนน

พอใช้

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2)

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานพัฒนาหลักสูตรฯ  หัวหน้าแผนกวิชา  และครูผู้สอน

 

 

มาตรฐานที่  2   

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

คำอธิบาย

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูทำบันทึกหลังการสอนให้ครูนำผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลายหลาย และผลการนิเทศ

การจัดการเรียนการสอนไปจัดทำวิจัยและนำผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา

การเรียนการสอน

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของรายวิชาที่สอน

 

2.

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัด

การเรียนการสอน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของรายวิชาที่สอน

 

3.

สถานศึกษาดำเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคน

ทำบันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของรายวิชาที่สอน

 

4.

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูแต่ละคนนำผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา

หรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน

 

5.

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูแต่ละคนนำผลจากการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน

 

-2-

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. ข้อมูลรายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

2. หลักฐานหรือคำสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน

3. หลักฐานของรายวิชาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้

    ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม

    จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

5. หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูทำบันทึกหลัง

    การสอน

6. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนำผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธี การสอนที่หลากหลาย และ

    ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียน

    การสอน

7. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนำผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน

8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อผู้สอน

9. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

เกณฑ์การให้คะแนน

 

 

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ

=

4 คะแนน

ดี

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ

=

3 คะแนน

พอใช้

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน


กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.4

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานวัดผลและประเมินผล 

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานวัดผลและประเมินผล  หัวหน้าแผนกวิชา  และครูผู้สอน

 

 

มาตรฐานที่  2   

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

คำอธิบาย

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูทุกคนกำหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผล

ตามแผน การจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลและนำผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้

ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูทุกคนกำหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน

 

2.

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้

ทุกรายวิชาที่สอน

 

3.

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน

 

4.

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล

ทุกรายวิชาที่สอน

 

5.

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูทุกคน นำผลจากวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ รพัฒนาสมรรถนะ

รายวิชาที่สอนารวัดและประเมินผล

 และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน


-2-

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา

2. หลักฐานหรือคำสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน

3. หลักฐานการกำหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ

    ก่อนการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน

4. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนในทุกรายวิชา

    ที่สอน

5. หลักฐานหลักฐานการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของ

    ครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน

6. หลักฐานการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในรายวิชา

    ที่สอน

7. หลักฐานการนำผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

    ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ

    อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูทุกคนในรายวิชาที่สอน

8. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

เกณฑ์การให้คะแนน

 

 

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ

=

4 คะแนน

ดี

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ

=

3 คะแนน

พอใช้

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน


กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.5

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

หัวหน้าแผนกวิชาชีพ  ครูนิเทศ ผู้เรียน และสถานประกอบการ/หน่วยงาน

 

 

มาตรฐานที่  2   

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

คำอธิบาย

สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และทำความร่วมมือในการ

ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน ตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือ

การฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อนะผลไปปรับปรุง

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและทำความร่วมมือในการ

ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน

 

2.

สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน

 

3.

สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน

 

4.

สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน

 

5.

สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อนำผลไปปรับปรุง โดยเชิญ

สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. ข้อมูลสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและทำความร่วมมือในการ

    ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร

2. หลักฐานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน

3. หลักฐานการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน

4. หลักฐานการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน

5. หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา

6. หลักฐานการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน

    เพื่อนำผลไปปรับปรุง

7. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ

=

4 คะแนน

ดี

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ

=

3 คะแนน

พอใช้

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.6

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  งานพัฒนาหลักสูตรฯ  และครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ

 

 

มาตรฐานที่  2   

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย

สถานศึกษาดำเนินการจัดรายวิชาภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนทั้งปีการศึกษา  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามวิชาชีพและเชิญบุคคลภายนอกให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน  ตลอดจน ดำเนินการให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษาดำเนินการจัดรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของสาขางานที่เปิดสอน

 

2.

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบบูรณาการตามวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของสาขางานที่เปิดสอน

 

3.

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของรายวิชาที่สอน

 

4.

สถานศึกษาดำเนินการเชิญบุคคลภายนอกให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน  อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

 

5.

สถานศึกษาดำเนินการให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

ด้านภาษาอังกฤษ  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 5.00

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. ข้อมูลครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษทั้งหมดในสถานศึกษา

2. หลักฐานหรือคำสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอนแก่ครูด้านภาษาอังกฤษ

3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาอังกฤษตามวิชาชีพของครูในรายวิชาที่สอน

4.  หลักฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ

5.  หลักฐานการเชิญบุคคลภายนอกให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ

     แก่ผู้เรียน 

6. รายงานการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ

7. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

 

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ

=

4 คะแนน

ดี

 

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ

=

3 คะแนน

พอใช้

 

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานบุคลากร คณะกรรมการวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

 

มาตรฐานที่  3   

ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

คำอธิบาย

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึกษา แต่ละสังกัดและอำนาจหน้าที่

ได้ถือปฏิบัติดังนี้ คือ

     สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553

      การประเมินความพึงพอใจของคระกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ใช้แบบประเมิน มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5

     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มิได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมิได้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้เสนอและ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยให้ความเป็นชอบ ให้ทำหน้าที่ประเมินความพึง-พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ประเมิน 2 ด้านดังกล่าว อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน

ก็ได้

     การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษารับทราบข้อมูลและนำผลไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปให้ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5

   การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย รับทราบข้อมูลและนำผล

ไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

-2-

 

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กำหนดในกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

 

2.

สถานศึกษาดำเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

อย่างน้อยภาคเรียนละ  1 ครั้ง

 

3.

สถานศึกษาดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ปฏิบัติงานตามอำนาจ

หน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

4.

สถานศึกษาดำเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา

และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51-5.00

 

5.

สถานศึกษาดำเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

3. หลักฐานการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

    ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

5. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

    เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

6. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ

=

4 คะแนน

ดี

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ

=

3 คะแนน

พอใช้

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน


กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานวางแผนและงบประมาณ

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานวางแผนและงบประมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และคณะกรรมการวิทยาลัย

 

 

มาตรฐานที่  3   

ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

คำอธิบาย

สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการดำเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร้อมทั้งจักทำรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

2.

สถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา

 

3.

สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 

4.

สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

 

5.

สถานศึกษามีการจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. หลักฐานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ

    ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและ หน่วยงาน

    ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

2. หลักฐานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากร

    ทุกฝ่ายในสถานศึกษา

3. หลักฐานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

4. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

5. รายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

6. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน


-2-

 

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ

=

4 คะแนน

ดี

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ

=

3 คะแนน

พอใช้

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.3

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานวางแผนและงบประมาณ

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานวางแผนและงบประมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัย

 

 

มาตรฐานที่  3   

ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์

คำอธิบาย

สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษามีการกำหนดอัตลักษณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

 

2.

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

3.

สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการวข้องวมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน

ะกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

4.

สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ

 

5.

สถานศึกษามีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ

    สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

2. หลักฐานการจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

    สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงาน

    ที่เกี่ยวข้อง

3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ

4. หลักฐานการประเมินผลการดำเนินตามแผนการ โครงการ

 5. หลักฐานการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

 6. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) (3) (4) และ (5)

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) (3) และ (4)

=

4 คะแนน

ดี

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) และ (3)

=

3 คะแนน

พอใช้

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และ (2)

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.4

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานบุคลากร

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานบุคลากร งานบริหารงานทั่วไป

งานแนะแนวฯ งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง  งานพัฒนาหลักสูตรฯ งานทะเบียน และ

งานวางแผนฯ

 

 

มาตรฐานที่  3   

ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4

ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

คำอธิบาย

  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยสังกัด

โดยใช้ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยใช้

แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5

  ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

 

2.

สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ

2  ครั้ง

 

3.

สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง

 

4.

สถานศึกษามีการนำความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการ

พัฒนาสถานศึกษา

 

5.

สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 5.00

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

2. รายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา

3. รายงานการประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด การอาชีวศึกษา

4. หลักฐานการนำความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและ

    บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการ

    พัฒนาสถานศึกษา

5. หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

    โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

6. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

 

-2-

 

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ

=

4 คะแนน

ดี

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ

=

3 คะแนน

พอใช้

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.5

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียน

งานแนะแนวฯ งานบุคลากร งานวางแผนฯ

งานพัฒนาหลักสูตรฯ งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และผู้เรียน

 

 

มาตรฐานที่  3   

ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

คำอธิบาย

สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกัน

การสูญหายของข้อมูล โดยมีข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อย 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด โดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและเป็น-ปัจจุบัน มีการดำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนโยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน  9  ประเภท และอาจมีข้อมูลอื่นที่จำเป็นสำหรับสถานศึกษา

ที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ  และมีระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกัน

การสูญหายของข้อมูล

 

2.

สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

 

3.

สถานศึกษาดำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ

 

4.

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน

 

5.

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยเฉลี่ย  3.51 5.00

 

-2-

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างน้อย 9 ประเภทและมีระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศ

    เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

2. หลักฐานการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

3. หลักฐานที่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

    สารสนเทศของสถานศึกษา

4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

    ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน

5. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ

=

4 คะแนน

ดี

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ

=

3 คะแนน

พอใช้

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

         

กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.6

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานปกครอง

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานปกครอง งานอาคารสถานที่ งานครูที่ปรึกษา งานโครงการพิเศษฯ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  หัวหน้าแผนกวิชา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน และ ผู้ปกครอง

 

 

มาตรฐานที่  3   

ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6

ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

คำอธิบาย

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทำแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม

ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการดำเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีผลทำให้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ลดลง

ประเด็นการพิจารณา

1.

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทำแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ

อย่างน้อย  5 ด้าน  ได้แก่  ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านสิ่งเสพติด

ด้านสังคม  ด้านการพนันและการมั่วสุม  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร

ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง

 

2.

สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ

 

3.

สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการวข้องวมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน

ะกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

4.

สถานศึกษามีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง

 

5.

สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย  3 ด้าน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

1. หลักฐานการวิเคราะห์และจัดทำแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างน้อย

    5 ด้าน โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และ

    ผู้ปกครอง

2. หลักฐานการดำเนินงานตามแผนงานโครงการบริหาความเสี่ยง

3. หลักฐานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ

4. หลักฐานการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง

5. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (เพิ่มหรือลด) ในแต่ละด้าน

6. หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม สนับสนุน


-2-

 

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) (3) (4) และ (5)

=

5 คะแนน

ดีมาก

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) (3) และ (4)

=

4 คะแนน

ดี

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) และ (3)

=

3 คะแนน

พอใช้

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และ (2)

=

2 คะแนน

ต้องปรับปรุง

 

-

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

=

1 คะแนน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน


กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พ.ศ. 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.7

 

Ø ผู้รับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา

 

Ø ผู้เกี่ยวข้อง

งานครูที่ปรึกษา งานแนะแนวฯ  ครูที่ปรึกษา  ผู้เรียน และ ผู้ปกครอง