อาคารสถานที่


ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2565


อาคารเรียน-ปฏิบัติการหมายเลข 1

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 9.50* 28.50 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2520
งบประมาณก่อสร้าง
  • เงินงบประมาณ ปี 2520
             จำนวนเงิน 1,000,000 บาท


อาคารเรียน-ปฏิบัติการหมายเลข 2

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 9*63 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2524
งบประมาณก่อสร้าง
  • เงินงบประมาณ ปี 2524
              จำนวนเงิน 5,000,000 บาท


อาคารเรียน-ปฏิบัติการหมายเลข 3

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น รูปตัวยู จำนวน 2 หลัง
ขนาดอาคาร 9*31 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2528
งบประมาณก่อสร้าง           
  • เงินงบประมาณ ปี 2528
            จำนวนเงิน 4,000,000 บาท
  • เงินบำรุงการศึกษา ปี 2528
             จำนวนเงิน 900,000 บาท


อาคารเรียน-ปฏิบัติการหมายเลข 4

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 9*63 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2530-2531
งบประมาณก่อสร้าง           
-           เงินงบประมาณ ปี 2530
            จำนวนเงิน 2,000,000 บาท
-           เงินบำรุงการศึกษา ปี 2531
             จำนวนเงิน 2,000,000 บาท
-           เงินงบประมาณ ปี 2531
            จำนวนเงิน 384,000 บาท
 

อาคารเรียน-ปฏิบัติการหมายเลข 5

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 9*31.50  เมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2534-2535
งบประมาณก่อสร้าง           
-           เงินงบประมาณ ปี 2534
            จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
-           เงินบำรุงการศึกษา ปี 2535
             จำนวนเงิน 219,000 บาท
-           เงินงบประมาณ ปี 2535
            จำนวนเงิน 2,936,000 บาท


อาคารเรียน-ปฏิบัติการหมายเลข 6

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 9*31.50 เมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2534-2535
งบประมาณก่อสร้าง           
-           เงินงบประมาณ ปี 2534
            จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
-           เงินบำรุงการศึกษา ปี 2535
             จำนวนเงิน 2,936,000 บาท
-           เงินบำรุงการศึกษา ปี 2535
            จำนวนเงิน 219,000 บาท


อาคารเรียน-ปฏิบัติการหมายเลข 9

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น พร้อมลิฟท์ จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 3,200 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2535
งบประมาณก่อสร้าง           
-           เงินงบประมาณ ปี 2553
            จำนวนเงิน 25,900,000 บาท


อาคารผลิตผล-ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 12*22.50 เมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2538
งบประมาณก่อสร้าง           
-           เงินงบประมาณ ปี 2538
            จำนวนเงิน 3,456,000 บาท
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นครึ่ง จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 26*54 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2539-2541
งบประมาณก่อสร้าง           
-           เงินงบประมาณ ปี 2539
            จำนวนเงิน 1,300,000 บาท
-           เงินงบประมาณ ปี 2540 บาท
            จำนวนเงิน 9,000,000
-           เงินงบประมาณ ปี 2541
            จำนวนเงิน 4,550,000 บาท


อาคารกีฬาเอนกประสงค์

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 20*40 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2548
งบประมาณก่อสร้าง           
-           เงินงบประมาณ ปี 2549
            จำนวนเงิน 4,000,000 บาท
 

บ้านพักครู                        จำนวน 1 หลัง

ลักษณะ                          คอนกรีต 1 ชั้น พื้นซีเมนต์ ฝาชั้นล่างซีเมนต์ หลังคากะเบื้อง
ขนาด                             5 ตารางเมตร
งบประมาณก่อสร้าง            เงินงบประมาณ

บ้านพักครู                        จำนวน 2 หลัง

ลักษณะ                          ไม้เสริมคอนกรีต 2 ชั้น พื้นซีเมนต์ ฝาชั้นล่างซีเมนต์ ฝาชั้นบนไม้ หลังคากะเบื้อง
ขนาด                             4 * 8 ตารางเมตร
งบประมาณก่อสร้าง            เงินงบประมาณปี 2516

บ้านพักครู 2 หลังคู่             จำนวน 3 หลัง 

ลักษณะ                          ไม้เสริมคอนกรีต 2 ชั้น พื้นซีเมนต์ ฝาชั้นบนไม้ หลังคากะเบื้อง
ขนาด                             8 * 12 ตารางเมตร
งบประมาณก่อสร้าง            เงินงบประมาณปี 2524

 

แฟลตที่พักครู       จำนวน 2 หลัง

ลักษณะ                          คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคากระเบื้อง 4 ชั้น 14 หน่วย
ขนาด                             11 * 27 เมตร
งบประมาณก่อสร้าง            เงินงบประมาณประจำปี
พื้นที่ใช้สอยประกอบ
1.ห้องเก็บของด้านล่างแฟลต ใช้เก็บเอกสารต่างๆ
ขนาด 11 * 8.40 ตารางเมตร


บ้านพักนักการภารโรง

ลักษณะ                ห้องแถวชั้นเดียวหลังคาสังกะสี ฝาไม้


โรงเก็บรถ จำนวน 4 หลัง

โรงเก็บรถนักเรียน              (หลังอาคาร 2)จำนวน 1 หลัง
ลักษณะ                          หลังคาสังกะสี โครงเหล็ก พื้นคอนกรีต
ขนาด                             40 * 50 ตารางเมตร
โรงเก็บรถครู-อาจารย์          (หน้าแฟลต) จำนวน 1 หลัง
ลักษณะ                          หลังคาสังกะสี โครงเหล็ก พื้นคอนกรีต
ขนาด                             6.40 * 17.20 ตารางเมตร
โรงเก็บรถผู้บริหาร-ครู         (หลังอาคาร 4) จำนวน 1 หลัง
ลักษณะ                          หลังคากระเบื้อง โครงเหล็ก พื้นคอนกรีต
ขนาด                             4.30 * 23.30 ตารางเมตร
โรงเก็บรถครู-บุคลากร         (ข้างอาคารวิทยบริการ) จำนวน 1 หลัง
ลักษณะ                          หลังคาสังกะสี โครงเหล็ก พื้นคอนกรีต
ขนาด                             6.40 * 17.20 ตารางเมตร


ศาลาประดิษฐ์ฐานพระ        จำนวน 1 หลัง

ลักษณะ                          หลังคากระเบื้อง
ขนาด                             2.50 * 3.50 ตารางเมตร
งบประมาณก่อสร้าง            เป็นเงินบริจาค 60,000 บาท
เสาธงชาติ
ลักษณะ                          ประดับด้วยหินศิลาแลง
ขนาด                             6.50 * 6.50 ตารางเมตร
สนามกีฬา

 

 

อาคารสำนักงาน

ลักษณะ                         ชั้นเดียวพื้นปูน
การใช้งาน                      สำนักงานงานกิจกรรม/ห้องพักครู/อื่นๆ

 

อาคารวิทยบริการ

ชั้น1      -ห้อง TO BE NUMBER 1
            -ห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
            -ห้องบริการ Internet
            -ห้องน้ำ ครู/หญิง
ชั้น2      -ห้องสมุด
ชั้น3      -ห้องดอกปีป(ห้องศูนย์อาเซี่ยน)


อาคารโรงแรม

ชั้นที่1    -ห้องเรียน 
            -RECEPTION
            -ห้องน้ำ
ชั้น2      -ห้องพักขนาด 1 เตียง ห้องน้ำในตัว(ห้องนอนเวร)
            -ห้องพักขนาด 2 เตียง ห้องน้ำในตัว
ชั้น3      -ห้องประชุม/ห้องเรียน
            -ห้องน้ำ


อาคารเรียน 10

ชั้น 1     -ห้องงานทวิภาคี,ทวิศึกษา
            -ห้องงานปกครอง
ชั้น 2     -ห้องเรียน
ชั้น 3     -ห้องเรียนสาขาวิชาการบัญชี
 

อาคาร 80 ปี (โรงแรม)

- อาคาร 5 ชั้น พร้อมลิฟต์ 1 ตัว
- ชั้นที่1  - RECEPTION
            - ห้องน้ำ ชาย-หญิง
            - ห้องประชุม
- ชั้น 2   - ห้องเรียน
- ชั้น 3   - ห้องเรียน,ห้องประชุม
- ชั้น 4,5 - ห้องพัก
^