อาคารสถานที่2

ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2561

อาคารเรียน-ปฏิบัติการหมายเลข 1

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 9.50* 28.50 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2520
งบประมาณก่อสร้าง
  • เงินงบประมาณ ปี 2520
             จำนวนเงิน 1,000,000 บาท

อาคารเรียน-ปฏิบัติการหมายเลข 2

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 9*63 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2524
งบประมาณก่อสร้าง
  • เงินงบประมาณ ปี 2524
              จำนวนเงิน 5,000,000 บาท

อาคารเรียน-ปฏิบัติการหมายเลข 3

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น รูปตัวยู จำนวน 2 หลัง
ขนาดอาคาร 9*31 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2528
งบประมาณก่อสร้าง           
  • เงินงบประมาณ ปี 2528
            จำนวนเงิน 4,000,000 บาท
  • เงินบำรุงการศึกษา ปี 2528
             จำนวนเงิน 900,000 บาท

อาคารเรียน-ปฏิบัติการหมายเลข 4

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 9*63 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2530-2531
งบประมาณก่อสร้าง           
-           เงินงบประมาณ ปี 2530
            จำนวนเงิน 2,000,000 บาท
-           เงินบำรุงการศึกษา ปี 2531
             จำนวนเงิน 2,000,000 บาท
-           เงินงบประมาณ ปี 2531
            จำนวนเงิน 384,000 บาท
 
 

อาคารเรียน-ปฏิบัติการหมายเลข 5

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 9*31.50  เมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2534-2535
งบประมาณก่อสร้าง           
-           เงินงบประมาณ ปี 2534
            จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
-           เงินบำรุงการศึกษา ปี 2535
             จำนวนเงิน 219,000 บาท
-           เงินงบประมาณ ปี 2535
            จำนวนเงิน 2,936,000 บาท

อาคารเรียน-ปฏิบัติการหมายเลข 6

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 9*31.50 เมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2534-2535
งบประมาณก่อสร้าง           
-           เงินงบประมาณ ปี 2534
            จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
-           เงินบำรุงการศึกษา ปี 2535
             จำนวนเงิน 2,936,000 บาท
-           เงินบำรุงการศึกษา ปี 2535
            จำนวนเงิน 219,000 บาท

อาคารเรียน-ปฏิบัติการหมายเลข 9

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น พร้อมลิฟท์ จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 3,200 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2535
งบประมาณก่อสร้าง           
-           เงินงบประมาณ ปี 2553
            จำนวนเงิน 25,900,000 บาท

อาคารผลิตผล-ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 12*22.50 เมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2538
งบประมาณก่อสร้าง           
-           เงินงบประมาณ ปี 2538
            จำนวนเงิน 3,456,000 บาท
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นครึ่ง จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 26*54 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2539-2541
งบประมาณก่อสร้าง           
-           เงินงบประมาณ ปี 2539
            จำนวนเงิน 1,300,000 บาท
-           เงินงบประมาณ ปี 2540 บาท
            จำนวนเงิน 9,000,000
-           เงินงบประมาณ ปี 2541
            จำนวนเงิน 4,550,000 บาท

อาคารกีฬาเอนกประสงค์

ลักษณะอาคาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ขนาดอาคาร 20*40 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2548
งบประมาณก่อสร้าง           
-           เงินงบประมาณ ปี 2549
            จำนวนเงิน 4,000,000 บาท
 

บ้านพักครู                        จำนวน 1 หลัง

ลักษณะ                          ไม้เสริมคอนกรีต 2 ชั้น พื้นซีเมนต์ ฝาชั้นล่างซีเมนต์ ฝาชั้นบนไม้ หลังคากะเบื้อง
ขนาด                             4 * 8 ตารางเมตร
งบประมาณก่อสร้าง            เงินงบประมาณปี 2516

บ้านพักครู 2 หลังคู่             จำนวน 1 หลัง 2 หน่วย

ลักษณะ                          ไม้เสริมคอนกรีต 2 ชั้น พื้นซีเมนต์ ฝาชั้นบนไม้ หลังคากะเบื้อง
ขนาด                             8 * 12 ตารางเมตร
งบประมาณก่อสร้าง            เงินงบประมาณปี 2524

บ้านพักครู 2 หลังคู่             จำนวน 1 หลัง 2 หน่วย

ลักษณะ                          พื้นซีเมนต์ อาคารคอนกรีต หลังคากะเบื้อง
ขนาด                             8 * 12 ตารางเมตร
งบประมาณก่อสร้าง            เงินงบประมาณปี 2527

บ้านพักครู 2 หลังคู่             จำนวน 1 หลัง 4 หน่วย

ลักษณะ                          พื้นซีเมนต์ อาคารคอนกรีต หลังคากะเบื้อง
ขนาด                             16 * 24 ตารางเมตร
งบประมาณก่อสร้าง            เงินงบประมาณปี 2529

แฟลตที่พักครู (หลังใหม่)      จำนวน 1 หลัง

ลักษณะ                          คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคากระเบื้อง 4 ชั้น 14 หน่วย
ขนาด                             11 * 27 เมตร
งบประมาณก่อสร้าง            เงินงบประมาณปี 2538
พื้นที่ใช้สอยประกอบ
1.ห้องเก็บของด้านล่างแฟลต ใช้เก็บเอกสารต่างๆ
ขนาด 11 * 8.40 ตารางเมตร
เรือนแถวที่พักภารโรง          จำนวน 6 หน่วย
ลักษณะ                          หลังคาสังกะสี พนังไม้ พื้นปูน
การใช้งาน                       ใช้เป็นบ้านพักนักการภารโรง
ขนาด                             13 * 25.40 ตารางเมตร
ห้องน้ำ-ห้องส้วม (ชาย)        จำนวน 1 หลัง
เงินงบประมาณ                 ปี 2524
ลักษณะ                          พื้นคอนกรีต ฝาซีเมนต์ หลังคากระเบื้อง
การใช้งาน                       ห้องน้ำ 1 ห้อง ห้องส้วม 4 ห้อง
ขนาด                             4 * 6 ตารางเมตร

โรงเก็บรถ

โรงเก็บรถนักเรียน              จำนวน 1 หลัง
ลักษณะ                          หลังคาสังกะสี โครงเหล็ก พื้นคอนกรีต
ขนาด                             40 * 50 ตารางเมตร
โรงเก็บรถครู-อาจารย์          (หลังอาคาร 3) จำนวน 1 หลัง
ลักษณะ                          หลังคาสังกะสี โครงเหล็ก พื้นคอนกรีต
ขนาด                             6.40 * 17.20 ตารางเมตร
โรงเก็บรถครู-อาจารย์          (หลังอาคาร 4) จำนวน 1 หลัง
ลักษณะ                          หลังคากระเบื้อง โครงเหล็ก พื้นคอนกรีต
ขนาด                             4.30 * 23.30 ตารางเมตร

ศาลาประดิษฐ์ฐานพระ        จำนวน 1 หลัง

ลักษณะ                          หลังคากระเบื้อง
ขนาด                             2.50 * 3.50 ตารางเมตร
งบประมาณก่อสร้าง            เป็นเงินบริจาค 60,000 บาท
เสาธงชาติ
ลักษณะ                          ประดับด้วยหินศิลาแลง
ขนาด                             6.50 * 6.50 ตารางเมตร
สนามกีฬา

 

สนามวอลเล่ย์บอล

ลักษณะ                          พื้นปูน
ขนาด                             16.80 * 32 ตารางเมตร
การใช้งาน                       เป็นสถานที่ออกกำลังกายและใช้เรียนวิชาพลานามัย

 

ซุ้มไม้สัก

ซุ้มไม้สัก 6 เหลี่ยม            จำนวน 8 หลัง
ลักษณะ                          หลังคาไม้แผ่นเกร็ด
ขนาด                             3.40 * 3.40 ตารางเมตร
การใช้งาน                       เป็นสถานที่นั่งพักผ่อน
ซุ้มไม้สัก 4 เหลี่ยม             จำนวน 2 หลัง
ลักษณะ                          หลังคาไม้แผ่นเกร็ด
ขนาด                             2.00 * 4.00 ตารางเมตร
การใช้งาน                       เป็นสถานที่นั่งพักผ่อน

ป้อมยาม
ป้อมยามด้านหน้า

ลักษณะ                          อาคารชั้นเดียว หลังคากระเบื้อง ผนังศิลาแลง
ขนาด                             3.00 * 4.00 ตารางเมตร
ป้อมนอนยาม
ลักษณะ                          อาคารทรงไทย หลังคากระเบื้อง โครงเหล็ก ผนังเหล็ก พื้นไม้ มีล้อเลื่อน
ขนาด                             2.40 * 3.60 ตารางเมตร
รั้วคอนกรีตบล็อก               จำนวนเนื้อที่ 788 ตารางเมตร
ถนนคอนกรีต                    จำนวนเนื้อที่ 632 ตารางเมตร
รางระบายน้ำ                    จำนวนเนื้อที่ 596 ตารางเมตร

อาคารวิทยบริการ

ชั้น1
            -ห้อง ปฏิบัติการทางภาษา สามัญศึกษา
            -ห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
            -ห้องบริการ Internet
            -ห้องน้ำ ชาย/หญิง
ชั้น2
            -ห้องสมุด
ชั้น3
            -ห้องดอกปีป(ห้องศูนย์อาเซี่ยน)

อาคารโรงแรม

ชั้นที่1   
            -RECEPTION
            -ห้องน้ำ
ชั้น2
            -ห้องพักขนาด 1 เตียง ห้องน้ำในตัว(ห้องนอนเวร)
            -ห้องพักขนาด 2 เตียง ห้องน้ำในตัว
ชั้น3
            -ห้องประชุม/ห้องเรียน
            -ห้องน้ำ

อาคาร 10

ชั้น 1     -ห้องงานทวิภาคี,ทวิศึกษา

ชั้น 2     -ห้องเรียน

ชั้น 3     -ห้องเรียนสาขาวิชาการบัญชี
^