ข้อมูลนักเรียน

สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษาประจำปี 2561

ระดับ ปวช.1
ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม
พาณิชยกรรม 116 351 467
ศิลปกรรม 47 24 71
คหกรรม 40 101 141
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 9 24
รวม 218 485 703
       
 
ระดับ ปวช.2
ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม
พาณิชยกรรม 89 291 380
ศิลปกรรม 30 14 44
คหกรรม 41 72 113
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12 1 13
รวม 172 378 550
       
 
ระดับ ปวช.3
ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม
พาณิชยกรรม 67 354 421
ศิลปกรรม 21 16 37
คหกรรม 19 80 99
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 2 12
รวม 117 452 569
 
ระดับ ปวส.1
ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจ 85 434 516
ศิลปกรรม 28 22 50
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 5 30
คหกรรม 25 59 97
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 18 25
รวม 157 538 695
       
 
ระดับ ปวส.2
ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจ 69 405 474
ศิลปกรรม 36 21 57
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 9 18
คหกรรม 17 41 58
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 8 18 26
รวม 139 494 633
       
  ชาย หญิง รวม

จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด

803 2,347 3,150
       
ระดับปริญญาตรี ชาย หญิง รวม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี1(รหัส59) 5 7 12
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี1(รหัส60) 9 4 13
รวม 14 11 25
^