ข้อมูลนักเรียน

 

สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษาประจำปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ลำดับ สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตรี รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 การบัญชี  19  136  155                                155
2 การตลาด  8  36  44                                44
3 การเลขานุการ   3  13  16                                16
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  41  98  139                                139
5 ธุรกิจอาหารและบริการ  15  65  80                                80
6 คอมพิวเตอร์กราฟิก  47  34  81                                81
7 เสื้อผ้าแฟชั่น  6  4  10                                10
8 อาหารและโภชนาการ  24  86  110                                110
9 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์  3  7  10                                10
10 การโรงแรม  2  9  11                                11
11 ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที  9  8  17                                17
12 การบัญชี        16  120  136  12  110  122                    258
13 การตลาด        4  22  26  7  16  23                    49
14 การเลขานุการ        2  8  10    5  5                    15
15 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        34  61  95  36  68  104                    199
16 ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป        18  35  53  10  26  36                    89
17 คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต        28  23  51  30  12  42                    93
18 แฟชั่นดีไซน์        1  16  17                          17
19 เสื้อผ้าแฟชั่น              1  18  19                    19
20 อาหารและโภชนาการ        27  50  77  38  53  91                    168
21 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์        1  11  12  2  6  8                    20
22 เทคโนโลยีสารสนเทศ        13  7  20  10  1  11                    31
23 การบัญชี                    14  256  270  13  244  257        527
24 การตลาด                    5  55  60  4  51  55        115
25 การเลขานุการ                            5  5        5
26 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                    41  95  136  34  82  116        252
27 ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป                    5  49  54  2  18  20        74
28 การจัดการสำนักงาน                    2  26  28              28
29 มัลติมีเดีย                    39  19  58  27  21  48        106
30 เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ                    2  8  10  3  4  7        17
31 อาหารและโภชนาการ                    27  42  69  18  46  64        133
32 การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์                    4  7  11    6  6        17
33 บริการอาหารและเครื่องดื่ม                    5  50  55  1  20  21        76
34 เทคโนโลยีสารสนเทศ                    17  8  25  18  3  21        46
35 เทคโนโลยีสารสนเทศ                                20  8  28  28
รวมทั้งสิ้น  177  496  673  144  353  497  146  315  461  161  615  776  120  500  620  20  8  28  3,055
^