ข้อมูลนักเรียน

สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษาประจำปี 2561

ระดับ ปวช.1
ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม
พาณิชยกรรม 136 382 518
ศิลปกรรม 54 21 75
คหกรรม 51 99 150
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16 9 25
รวม 257 511 768
       
 
ระดับ ปวช.2
ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม
พาณิชยกรรม 101 312 413
ศิลปกรรม 33 17 50
คหกรรม 49 86 135
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13 1 14
รวม 196 416 612
       
 
ระดับ ปวช.3
ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม
พาณิชยกรรม 73 366 439
ศิลปกรรม 25 19 44
คหกรรม 20 85 105
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 3 13
รวม 128 473 601
 
ระดับ ปวส.1
ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจ 105 475 580
ศิลปกรรม 33 22 55
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 5 30
คหกรรม 27 70 97
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 24 25
รวม 191 596 787
       
 
ระดับ ปวส.2
ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจ 75 416 491
ศิลปกรรม 39 22 61
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 9 19
คหกรรม 17 46 63
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 8 18 26
รวม 149 511 660
       
  ชาย หญิง รวม

จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด

921 2,507 3,428
       
ระดับปริญญาตรี ชาย หญิง รวม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี1 7 7 14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี2 3 5 8
รวม 10 12 22
^