งานวางแผนและงบประมาณ

งานวางแผนและงบประมาน
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาน นางสาวเบญจวรรณ  เพชรสังหาร
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาน นางสาวธมกร  จันทรโยธา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวางแผนและงบประมาน นางสาวสาวิตรี  จิ๋วอยู่
^