งานอาชีวศึกษาทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    
1 หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นางมณีรัตน์  นุ่มนิ่ม  
2 ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายธงชัย  ลาบุญ  
3 ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายจตุพร  อ่อนพรม  
4 ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายธวัชชัย  หาญจริง  
5 เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายชีวะ  กุลประดิษฐ์  
6 เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นางสาวนรีนาถ  ทีแสงแดง  
^