งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางสาวสุธีรา  กลางจิตร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นายพยัคฆ์  แซ่ลิ้ม
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป นางสาวจิตรอาภรณ์  มั่งเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป นางสาววิราวรรณ  คงชาวนา
^