อาคารสถานที่

  งานอาคารสถานที่    
1 หัวหน้างานอาคารสถานที่ พ.อ.อ.พล  งอกอ่อน  
2 ผู้ชวยหัวหน้างานอาคารสถานที่ นายสมเกียรติ  ชวดนุช  
3 ผู้ชวยหัวหน้างานอาคารสถานที่ นางศุภรดา  กลิ่นทอง  
4 ผู้ชวยหัวหน้างานอาคารสถานที่ นายดนุชา  เหมืองอุ่น  
5 ผู้ชวยหัวหน้างานอาคารสถานที่ นายปราโมทน์  รักอยู่  
6 ช่างไม้ นายสมคิด  พึ่งทรัพย์  
7 พนักงานบริการ นายประเทือง  นมเนย  
8 พนักงานทั่วไป นายแถม  วิมล  
9 พนักงานสถานที่ นายนิพนธ์  เพ็ชรบัว  
10 พนักงานบริการ นายอำนวย  บำรุงดี  
11 พนักงานบริการ นางอัมพร  เอี่ยมสะอาด  
12 ช่างไม้ นายประจักษ์  วิลัยพอน  
13 นักการภารโรง นายกฤษดา  ลือหาร  
14 นักการภารโรง นายจรินทร  เลิศลักษมี  
15 นักการภารโรง นายประเสริฐ  แสงหิรัญ  
16 นักการภารโรง นายอภิชาติ  สิงห์วิสุทธิ์  
17 นักการภารโรง นางณัฐวดี  แสงเงิน  
18 นักการภารโรง นางสารี่  จันทร์แก้ว  
19 ยามรักษาการณ์ นายอำพล นมเนย  
20 ยามรักษาการณ์ นายนัน  ยินดี  
^