Executive

ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ

Download : แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

Download : บันทึกข้อความเรื่อง  ขอคำสั่งการอนุมัติการเดินทางไปราชการ

Download : บันทึก ข้อความ เรื่อง ขออนุญาตยืมเอกสาร ถ่ายเอกสาร

Download : ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้ทุนส่วนตัว

Download : บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานประชุม อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ

Download : บันทึกข้อความ เรื่อง  ขอหนังสือรับรองเงินเดือนและรับรองการเป็นข้าราชการลุกจ้างประจำลุกจ้างชั่วคราว

Download : ใบรายชื่อ ครู ข้อมูล ณ วันที่  1 พ.ย.61

Download : ใบรายชื่อ ลูกจ้างชั่วคราว ข้อมูล ณ วันที่  1 พ.ย.61

Download : ใบรายชื่อ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลฯล ข้อมูล ณ วันที่  1 พ.ย.61

^