งานพัสดุ

งานพัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ นางนิลวัลย์  ชุ่มชื่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ นายชาติชาย  พิสศาสน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ นางพัทวรรณ  จำปาทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ นางสาวจีรนันท์  คำระภี
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ นางสาวอภิรดี  บุญเกิดกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ นางสาวอรพรรณ  อันทะรินท์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ นางสาวธิดารัตน์  ตราชื่นต้อง
พนักงานขับรถยนต์ นายชัยมงคล  มงคลศรีชัยชนะ
พนักงานขับรถยนต์ นายสุชิน  พึ่งสลุด
พนักงานขับรถยนต์ นายธนพล  แสงเงิน
^