สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนวิชาสามัญสัมพันธ์


นางมยุรี  ประทุมมาศ
หัวหน้าแผนก

นายชวรวย  ภู่พุกก์

นางวัจนีย์  หมื่นจักร์

นางจันทร์เพ็ญ  ภู่สมบัติขจร

นางวาริดา  โสประดิษฐ์


นายมาโนช  เตียวตระกูล

นางพรวิวาห์  กึกก้อง

นางบุษรา  รักษาสวัสดิ์กุล


นายพยัคฆ์  แช่ลิ้ม

นางสาวฐิตารีย์  จันทรวัทน์

นางสาวศตชนันท์  อยู่ทอง

นางศุภรดา  กลิ่นทอง

นายพิสิฐ  นิรโศก

นางสาวณัฐณิชา  ทองสัมฤทธิ์

นางสาวสุภารัตน์  กัทลีรัตน์

นายปราโมทย์  รักอยู่

นางสาววิลาวัลย์  นรารัตนประดิษฐ์

QR code 
แผ่นพับสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
 
^