Enterprise

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

สำนักงานอยู่ที่ชั้นหนึ่ง อาคาร 4


ในสำนักงานมีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไว้บริการ
มีครูที่ปรึกษาธุรกิจ และหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะคอยให้คำปรึกษาภาพกิจกรรม

 

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด

นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการอบรมบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

 

ธุรกิจใหม่ที่ส่งเสริมให้ดำเนินในสถานศึกษา ปี 2560


ร้าน AC Shop


ร้านคอมมินิมาร์ท


อบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ


ศึกษาดูงาน

 
 
^