หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2565

ปัจจุบันวิทยาเขตวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ ดังนี้

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า แบ่งเป็น  4 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม และประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รับผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร(ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าแบ่งเป็น  5 ประเภท คือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาศิลปกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

3.ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต(สายปฏิบัติการ) รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง)

ประเภทวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่

1.ประเภทวิชาคหกรรม
    สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
    -      สาขางานแฟชั่นดีไซน์
    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
    -      สาขางานอาหารและโภชนาการ
    สาขาวิชาคหกรรรมศาสตร์
    -      สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
    สาขาวิชาการบัญชี
    สาขาวิชาการเลขานุการ
    สาขาวิชาการตลาด
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    สาขางานธุรกิจค้าปลีก
3.ประเภทวิชาศิลปกรรม
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
    -      สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
4.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
    สาขาวิชาการโรงแรม

ประเภทวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ได้แก่

1.ประเภทวิชาคหกรรม
    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
    -     สาขางานอาหารและโภชนาการ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
    สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
    -     สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
2.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาการบัญชี
    -    สาขางานการบัญชี
    สาขาวิชาการเลขานุการ
    -    สาขางานเลขานุการ
    สาขาวิชาการตลาด
    -    สาขางานการตลาด
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    -    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
    -    สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร
    -    สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป(สหการ)
    -    สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ(Topmart)
    -    สาขางานธุรกิจค้าปลีกซูเปอร์เซ็นเตอร์(Top Supermarket)
3.ประเภทวิชาเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    -    สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ประเภทวิชาศิลปกรรม
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
    -    สาขางานมัลติมีเดีย
5.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
    สาขาวิชาการโรงแรม
    -    สาขางานบริการอาหารเเละเครื่องดื่ม

ประเภทวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่

1.เทคโนโลยีบัณฑิต
    -    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง)
 
^