งบทดลอง

 เผยแพร่งบทดลองของงานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ประจำปี 2560

งบทดลองประจำปี 2560

ประจำเดือน มีนาคม 2560

ประจำเดือน เมษายน 2560

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ประจำเดือน กันยายน 2560

รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนกันยายน 2560

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ประจำเดือน พฤษจิกายน 2560

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

 

งบทดลองประจำปี 2561

ประจำเดือน มกราคม 2561

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประจำเดือน มีนาคม 2561

ประจำเดือน เมษายน 2561

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ประจำเดือน กันยายน 2561

- รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน กันยายน 2561

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

งบทดลองประจำปี 2562

ประจำเดือน มกราคม 2562

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประจำเดือน มีนาคม 2562

ประจำเดือน เมษายน 2562

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ประจำเดือน มิถุนายน  2562

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประจำเดือน กันยายน 2562

- รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนกันยายน 2562

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

 งบทดลองประจำงวดที่ 1 - 16 ปี 2562

ประจำเดือน มกราคม 2563

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประจำเดือน มีนาคม 2563

ประจำเดือน เมษายน 2563

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ประจำเดือน กันยายน 2563

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

งบทดลองประจำปี 2564

ประจำเดือน มกราคม 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประจำเดือน มีนาคม 2564

ประจำเดือน เมษายน 2564

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ระจำเดือน มิถุนายน 2564

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประจำเดือน กันยายน 2564

งบทดลองงวด 1-13  ปี 2564

งบทดลอง ปีงบประมาณ 2565

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ประจำเดือน มกราคม 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประจำเดือน เมษายน 2565

 
 
 
 
 
 

 

 

^