ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายชวลิต อมาตยกุล พ.ศ. 2481 -พ.ศ. 2482
2 นาวสาวธนพรรณ วรพัฒนโกศัย พ.ศ. 2482 -พ.ศ. 2490
3 นางสาวเพิ่มพร คงตระกูล พ.ศ. 2490 -พ.ศ. 2509
4 นางสาววัชรีย์ กนิษฐสวัสด พ.ศ. 2509 -พ.ศ. 2512
5 นางสาวอรทัย จันทรสถาพร พ.ศ. 2513 -พ.ศ. 2516
6 นางสาวสายเดือน ตันตกานต์ พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2517
7 นางสาววิจิตรา มาเจริญ พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2519
8 นางทองพูน รวมทรัพย์ พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2522
9 นายสุวรรณ โชคมั่งมี พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2523
10 นางสาวสุนันท์ เสมอเชื้อ พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2524
11 นางจุฑารัตน์ ไชยศิริ พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2529
12 นาวสาวประไพ สิทธิวงศ์ พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2539
13 นางสาวศรสายัณห์ ปวรวรรฒน์ พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2542
14 นางสาวโอลิน ศักดิ์อลงกรณ์ พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2543
15 นายวีระ กรีธาชาติ พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550
16 นางนัยนา ปัตตพงค์ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551
17 นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553
18 นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2558
19 นายสนาม สุขคำ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
20 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562
21 นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน
       
^