ข้อมูลบุคลากร

อัตรากำลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2562

เพศ จำนวน
• เพศชาย 58
• เพศหญิง 88
 
รวมบุคลากร 146
 
ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ จำนวน
• ผู้อำนวยการ 1
• รองผู้อำนวยการ 4
• หัวหน้าแผนก 11
• หัวหน้างาน 33
• ครูประจำ 54
• ข้าราชการพลเรือน 1
• ครูผู้ช่วย 11
• ลูกจ้างประจำ 7
• พนักงานราชการ 4
• เจ้าหน้าที่ 28
• ครูพิเศษ 28
 
 
 
 


 
 
 
 

 
แผนกและหน่วยงาน จำนวน
• ผู้อำนวยการ 1
• ฝ่ายวิชาการ 76
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 38
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร 62
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 38
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 19
• แผนกวิชาการบัญชี 15
• แผนกวิชาการตลาด 8
• แผนกวิชาเลขานุการ 4
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 7
• แผนกวิชาแฟชั่นสิ่งทอ 5
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 10
• แผนกวิชาคหกรรม 3
• แผนกวิชาการโรงแรม 4
• งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ) 4
• งานทะเบียน 6
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 3
• งานการเงิน 4
• งานวิทยบริการและห้องสมุด 3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 5
• งานประชาสัมพันธ์ 4
• งานครูที่ปรึกษา 4
• งานบัญชี 2
• งานพัสดุ 10
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 2
• งานอาคารสถานที่ 20
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ 3
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 2
• งานวัดผลและประเมินผล 3
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 4
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 4
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6
• งานบุคลากร 6
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 10
• งานปกครอง 16
• งานวางแผนและงบประมาณ 3
• งานสื่อการเรียนการสอน 4
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 5
• งานความร่วมมือ 3
^