งานปกครอง

งานปกครอง
หัวหน้างานปกครอง นายมาโนช  เตียวตระกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง นายธีรยุทธ  สมบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง นางมยุรี  ประทุมมาศ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง นางพิสมัย  สุคนธ์นรรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง ว่าที่ ร.ต.มานะ  ศีลพร
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง นางชูศิริ  วันทนีย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง นางสาวจิตราภรณ์  พัฒนาศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง นางจินดารัตน์  นนท์ธราธร
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง พ.อ.อ.พล  งอกอ่อน
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง นางสาวพวงมาลัย  จันทรเสนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง นางวรวรรณ  นันทะชมภู
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง นางสาวกรชนก  ทัพโยธา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง นายคมสันต์  เพ็งเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง นายพิสิฐ  นิรโศก
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง นายทยากร  ติระศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการงานปกครอง นายจัฎตุรนต์  อ่อนภูงา
^