งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 
  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
1 หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นายสิทธิชัย  ศุภธีรารักษ์
2 ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นายชาติชาย  พิสฐศาสน์
3 ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นายสมเกียรติ  ชวดนุช
4 ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ว่าที่ ร.ต.มนะ  ศีลพร
5 ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นายพิสิฐ  นิรโศก
6 ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นายภูวดล  ลี้ตั้งเจริญ
7 ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นายธีรศักดิ์  บุตรทอง
8 ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นางสาวจิราพร  จันทนินทร
9 เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นางสาวนันทพร  แยบกสิกิจ
10 เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นายกฤษดา  สุขสว่าง
^