งานสวัสดิการและบริการชุมชน

  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน    
1 หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นางใกล้รุ่ง  มามี  
2 ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นางสาวนริศรา  กลิ่นเจริญ  
3 เจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายกฤษดา  สุขสว่าง  
4 เจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นางสาวนันทพร  แยบกสิกิจ  
^