งานการตลาดการค้าและประกอบธุรกิจ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวสุรางค์รัตน์  จันทาป
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางพรรณกาญจน์  เศษสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นายเกษมพจน์  สัจจะวัฒนากิจ
^