งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นางสาวศตชนันท์  อยู่ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นายภูริพันธิ์  ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นางสาววิลาวัลย์  นรารัตนประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นางสาววารีรัตน์  สราญรมย์
^