ข้อมูลนักเรียน

สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษาประจำปี 2560

ระดับ ปวช.1
ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม
พาณิชยกรรม 124 368 492
ศิลปกรรม 40 20 60
คหกรรม 69 107 176
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 2 20
รวม 251 497 748
       
 
ระดับ ปวช.2
ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม
พาณิชยกรรม 77 381 458
ศิลปกรรม 26 20 4
คหกรรม 16 41 57
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12 3 15
รวม 139 495 634
       
 
ระดับ ปวช.3
ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม
พาณิชยกรรม 67 273 340
ศิลปกรรม 33 18 51
คหกรรม 16 42 58
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16 7 23
รวม 123 340 472
 
ระดับ ปวส.1
ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจ 87 445 532
ศิลปกรรม 44 24 68
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12 9 21
คหกรรม 21 55 76
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 12 9 32
รวม 176 553 729
       
 
ระดับ ปวส.2
ประเภทวิชา ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจ 49 379 428
ศิลปกรรม 26 21 47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 9 28
คหกรรม 28 54 82
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2 14 16
รวม 124 47 601
       
  ชาย หญิง รวม

จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด

813 2,267 3,080
       
ระดับปริญญาตรี ชาย หญิง รวม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13 13 26
^