สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาวกรชนก  ทัพโยธา
หัวหน้าแผนก

นางธนมญพฤธิ์  สุขธนานิภาศิริ

นางสาวธมกร  จันทรโยธา

นายธงชัย  ลาบุญ

นางอัญชลีพร  ลาบุญ

นายภูมิพัฒน์  วนพิพัฒน์พงศ์

นางสาวภัทราวรรณ  วรรณะบำเพ็ญ

นายมนสิช  ประทุมมาศ

นางสาววิมล  จงโต๊ะ

นายปพนธีร์  วงศ์เศรษฐภูษิต

 


QR code แผ่นพับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
^